menu

הסכם התקשרות בין שבלול לבין רוכש תכנית אדריכלית באתר שבלול


בין:       שבלול משווקת תוכניות אדריכליות
              להלן: "שבלול"                                              (מצד אחד)
 
 
לבין:     רוכש תכנית אדריכלית
              להלן: "הלקוח"                                              (מצד שני)
 
 
 
הואיל:      ולשבלול מאגר של תוכניות אדריכליות מוכנות המיועדות ומותאמות לבניית בתים פרטיים,
והואיל:     והתוכניות עונות על מגוון טעמים, סגנונות וצרכים,
והואיל:     ושבלול מבקשת לשווק את התוכניות באמצעות אתר זה,
והואיל:     ורכישת תוכניות מוכנות מאתר שבלול מעמידה לרשות הלקוח רעיונות תכנוניים, וכמובן גם עתידה לחסוך לו זמן ועלויות,
והואיל:     ושבלול מצהירה כי היא בעלת מלוא זכויות בתכניות וכי היא רשאית לשווק אותן באמצעות אתר זה,
והואיל:     והלקוח מבקש לרכוש תכנית אדריכלית של דגם המתאים לדרישתו,
והואיל:     והתוכנית האדריכלית המופיעה במאגר התוכניות של שבלול ניתנת לרכישה בשתי רמות פירוט ושימוש, האחת בתבנית PDF והשנייה בתבנית DWG,
והואיל:     ו- DWG הוא קובץ שרטוט שבו המשורטט  מופיע בדו או בתלת מימד,
והואיל:     ו- DWG מיועד לעבודה בתוכנות ייעודיות, על ידי אנשי המקצוע הרלוונטיים,
והואיל:     והתוכנית שבתבנית PDF מאפשרת ללקוח להתבונן בפרטי התוכנית,
והואיל:     והלקוח מבקש לרכוש תוכניות בתבנית PDF 
ו/או 
והואיל:     והלקוח מבקש לרכוש תוכניות בתבנית DWG,
 
לפיכך באו הצדדים על ההסכם:
 
1.        המבוא להסכם זה הינו בלתי נפרד ממנו.
2.        הלקוח רוכש בזאת מאת שבלול תוכניות בתבנית PDF 
או 
3.        הלקוח רוכש בזאת מאת שבלול תוכנית בתבנית DWG
4.        התמורה תשולם בכרטיס אשראי.
5.        הלקוח מצהיר כי ידוע לו שרכישת התוכנית אינה מקנה לו זכות לקבלת שירותים אדריכליים כלשהם מאת שבלול וכי התשלום שביצע על פי הסכם זה הוא אך ורק עבור רכישת התוכניות, במתכונת הופעתן באתר זה.
6.        הלקוח מאשר כי ידוע לו שרכישת התוכנית בתבנית  DWG מאפשרת לו להשתמש בה כתוכנית הגשה ולבסס עליה את הבקשה להיתר בניה, ובכפוף לכך שהתוכנית תחתם על ידי אדריכל מטעמו.
7.        הלקוח מצהיר כי ידוע לו שהורדת התוכנית מחייבת שימוש בתוכנה ייעודית והוא מצהיר כי לו או לאדריכל שעתיד לייצג אותו  בפני הרשויות יש תוכנה כזו.
8.        הלקוח יהיה רשאי להכניס שינויים בתוכנית והכול לפי שיקול דעתו ו/או שיקול דעת האדריכל שיחתום על הבקשה להיתר בניה.
9.        הלקוח לא יהיה רשאי להעביר את התוכניות לשימושם של אחרים, בין אם בתשלום, בין אם ללא תשלום. הלקוח מתחייב לעשות בתוכנית שימוש לצרכיו בלבד.
10.     איסור העברת התוכנית לשימושם של אחרים יחול על הלקוח בין אם ערך שינויים בתוכנית ובין אם לאו.
11.     הלקוח מצהיר בזאת כי תנאי ההסכם מקובלים עליו והוא מאשר בזאת את הסכמתו להם.
 


    מחפש אדריכל או מעצב פנים? רוצה להתייעץ?
    לחץ כאן עכשיו - מלא את הטופס ונחזור אליך עם פתרונות