menu

הסכם התקשרות בין אתר שבלול לבין אדריכלים


 

בין:      שבלול שכתובתה: ת.ד. 10665 ירושלים 91105

 

            להלן: "שבלול"  (מצד אחד)

 

 

לבין:     אדריכל/מתכנן

       להלן: "אדריכל/מתכנן"     (מצד שני)

 

 

הואיל:              ושבלול משווקת תוכניות אדריכליות באמצעות האינטרנט, באתר shablul.net,

 

והואיל:             ושבלול מבקשת להרחיב את מאגר התוכניות האדריכליות שבאתר,

 

והואיל:             והאדריכל מעוניין להעמיד לרשות שבלול תוכניות אדריכליות פרי תכנונו, על מנת שתשווק אותן באתר,

 

והואיל:             וידוע לאדריכל ששיווק התוכניות יעשה באופן אנונימי וכי התוכניות לא תשאנה כל שם ופרטים מזהים,

 

והואיל:             והצדדים מבקשים להעלות על הכתב את המוסכם ביניהם בנושא זה,

 

 

לפיכך הוסכם בזאת בין הצדדים כדלקמן:

 

 

1.        האדריכל מוסר בזאת לשבלול קובץ DWG ותמונות איכותיות להלן: התוכניות האדריכליות.

 

2.        האדריכל מוסר בזאת לשבלול את זכויות השיווק, המכירה והשימוש בתוכניות.

 

3.        מטרת מסירת הזכויות כאמור היא הכללת התכניות באתר ושיווקן.

 

4.        האדריכל מצהיר בזאת כי התוכניות הן פרי תכנונו, ואך ורק פרי תכנונו.

5.        ידוע לאדריכל ומקובל עליו שהצגת התוכניות באתר תהיה ללא כל פרטים מזהים.

 

6.        שמו של האדריכל יימסר לרוכש התכניות לפי דרישה ותהייה לו זכות ראשונים לטפל בתכניות שנרכשו.

 

 7.        והיה והאדריכל יחתום על הסכם התקשרות עם לקוח שהופנה אליו באמצעות שבלול, יעביר האדריכל לזכות שבלול סך של 3% משכה"ט שהוסכם בינו לבין הלקוח בתוספת מע"מ.

 

8.        ההחלטה בכל הנוגע להכללת התוכניות באתר והתאמתן לדרישות האתר תהיה אך ורק של שבלול.

9.        תוכניות שלא תיכללנה באתר תוחזרנה לאדריכל ושבלול לא תעשה בהן כל שימוש.

 

10.    התמורה שתשולם לאדריכל תיגזר מטבלת המחירים המצורפת להסכם זה ומסומנת א'.

 

11.    תשלום התמורה מותנה ברכישת התוכנית בפועל על ידי הלקוח.

 

12.    חלקו של האדריכל בתמורה הכוללת שישלם הלקוח יהיה 60%.

 

13.    התשלום יבוצע בהמחאה שזמן פירעונה שוטף + 30 יום. בגין כל  תשלום  תוצא חשבונית מס כחוק. 

 

14.    והיה והאדריכל לא יהיה עוסק מורשה אלא עוסק זעיר תוצא על ידו חשבונית עסקה.

 

15.    אין בהסכם זה כדי למנוע מן האדריכל רכישת תוכניות מן האתר בתנאים החלים על לקוח רגיל.

 

16.    שבלול תנהל באתר חשבון לכל אדריכל.

 

17.    לאדריכל תהיה אפשרות להיכנס אל חשבונו בכל עת וללא הגבלה על מנת לעקוב אחר שיווק תוכניותיו.

 

 


    מחפש אדריכל או מעצב פנים? רוצה להתייעץ?
    לחץ כאן עכשיו - מלא את הטופס ונחזור אליך עם פתרונות