menu

מאמרים

קטגוריות

מאמרים

בנייה חוסכת אנרגיה
תפיסה חדשה בבנייה בישראל ובעולם בכלל היא הבנייה הירוקה המשלבת בתוכה מודעות לתנאי הסביבה וחיסכון באנרגיה. בנייה זאת יקרה יותר אבל החיסכון בחשמל מחזיר את ההשקעה אחרי מספר שנים.
אדריכלות ובנייה ירוקה
בעשור השני של שנות האלפיים ערכי איכות הסביבה מהווים חלק מהותי מתפיסתו של האדריכל המודרני. תפיסה זו המכונה אדריכלות מקיימת מופיעה גם בישראל
   
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111