menu

מחירון אדריכליםPhoto by Arch_Sam

 המחירים ברשימה זו, מהווים נקודת התייחסות בלבד והם מומלצים ביחס לשירות הניתן על ידי בעל המקצוע,
המחירים הרשומים, אינם מחייבים את שבלול ושבלול אינה אחראית למחירים בפועל לא באופן ישיר ולא באופן עקיף.
   

             
 ייתכן ורמת המחירים בשוק החופשי תהייה גבוהה או נמוכה יותר וכל שימוש במחירים הנ"ל באחריות המשתמש.

   
 

שירות

שכר טרחה

 

תכנון בית פרטי, חד משפחתי/דו משפחתי – % מעלות הפרויקט, קיים הבדל בתכנון דו משפחתי זהה או שונה.

4.5% - 7.8%

 

תכנון בית פרטי – לפי ₪ למ"ר תכנון, כ- 150 מ"ר/ כ- 200 מ"ר/ כ- 300 מ"ר

המחיר לתכנון בית צמוד קרקע כולל טיפול בהוצאת היתר בנייה + תכניות אדריכליות לביצוע + פיקוח עליון

130 ₪ – 330 ₪

120 ₪ – 300 ₪

 100 ₪ – 220 ₪

חוות דעת שנייה - מתייחס לתכנון בית פרטי ע"י אדריכל אחר.

750 ₪ - 1500 ₪

 

שעת יעוץ אדריכל – לגבי בחירת מגרש, דירה, בית פרטי, תכניות קיימות

200 ₪ - 450 ₪

 

שעת פיקוח אדריכל – בית פרטי בבנייה, בית בשיפוצים וכיוצ"ב

100 ₪ - 300 ₪

 

תכנון תוספת בנייה בדירה - לגבי תכנון עד 60 מ"ר כולל ממ"ד הבית הקיים לא משתנה באופן משמעותי שכ"ט כולל הוצאת היתר בנייה

15000 ₪ - 28000 ₪

 

שעת עבודת אדריכל בהתאם לוותק לנסיון ולמומחיות

200 ₪ - 600 ₪

 

הכנת תכנית אדריכלית ללא ליווי – מחיר ₪ לכל התכנית

היתר בנייה למרפסת

4000 ₪ - 8000 ₪ 

 6000 ₪ - 12000 ₪

שינוי תב"ע בסמכות מקומית - לעניין קווי בניין, איחוד וחלוקה, תוספת זכויות בנייה, נספח בינוי וכו'

25000 ₪ - 50000 ₪

 

תכנון בנייני מגורים – % מעלות הפרויקט

תכנון מבני ציבור, משרדים – % מעלות הפרויקט

2.7% - 3.5%

3.5% - 4.8% 

 

 

 


    מחפש אדריכל או מעצב פנים? רוצה להתייעץ?
    לחץ כאן עכשיו - מלא את הטופס ונחזור אליך עם פתרונות